2018-02-16
Oferta pracy nr 2018/06


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

zatrudni pielęgniarki/położne w:
 1. Oddziałach:
  • Onkologicznym,
  • Radioterapii z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych,
  • Geriatrycznym,
  • Chorób Płuc,
  • Intensywnej Terapii;
 2. Izbie Przyjęć;
 3. Pracowni Bronchoskopii;
 4. Poradni Specjalistycznej;
 5. Bloku Operacyjnym.

WYMAGANIA
 • wykształcenie średnie lub wyższe kierunkowe pielęgniarskie,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • ukończenie kursu specjalistycznego „Endoskopia” (w przypadku ubiegania się na stanowisko pielęgniarki w Pracowni Bronchoskopii)
Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w pracy w powyższych komórkach organizacyjnych oraz posiadanie specjalizacji lub kursów kwalifikacyjnych, specjalizacyjnych związanych z udzielaniem świadczeń ww zakresach.

DODATKOWE WYMAGANIA
 • dyspozycyjność,
 • odpowiedzialność,
 • zaangażowanie,
 • komunikatywność.

UMIEJĘTNOŚCI
 • planowania i organizowania pracy własnej,
 • pracy indywidualnej oraz w zespole,
 • radzenie sobie w trudnych sytuacjach.

WYMAGANE DOKUMENTY
 • podpisany list motywacyjny z oznaczeniem "Oferta pracy Nr 06/2018 na stanowisko: pielęgniarki/położnej w ……………………………………………………………………………………"
 • wypełniony i podpisany załączony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
 • kserokopię prawa wykonywania zawodu,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,
 • kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Endoskopia” (w przypadku ubiegania się na stanowisko pielęgniarki w Pracowni Bronchoskopii),
 • świadectwa pracy z ostatnich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy mające wpływ na uprawnienia pracownicze,
 • podpisane oświadczenie o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Katowickie Centrum Onkologii danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów rekrutacji na stanowisko pielęgniarki/położnej w ramach oferty pracy 06/2018, zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Dokumenty aplikacyjne, prosimy przesłać na adres:

Katowickie Centrum Onkologii,
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

lub składać osobiście w Kancelarii - ul. Raciborska 26.

Katowickie Centrum Onkologii skontaktuje się telefonicznie z osobami wyłonionymi w procesie rekrutacji.
Niekompletne dokumenty aplikacyjne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o zakończonym procesie rekrutacji będzie umieszczona na stronie internetowej Centrum (w zakładce Oferty pracy).
Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty aplikacyjne będą do odebrania w Zespole Kadrowym Katowickiego Centrum Onkologii w terminie 14 dni po zakończonym procesie rekrutacji. Nieodebrane dokumenty aplikacyjne ulegną zniszczeniu.


Działając na podstawie art. 24 Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jednolity Dz.U.2016.922 j.t. z póź. zmianami ) informujemy, że: Administratorem danych osobowych w zakresie rekrutacji jest Katowickie Centrum Onkologii. Dane osobowe przetwarzane będą do celów rekrutacji. W trakcie trwania rekrutacji ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym do celów rekrutacji (Kodeks Pracy, Regulamin Centrum) jest obligatoryjne a w pozostałym jest dobrowolne.


Dodatkowe materiały:
Kwestionariusz osobowy Kwestionariusz osobowy
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by