2018-05-18
Zmiana Załącznika nr 4 do SWKO (25.05.2018)


OGŁOSZENIE nr 17/2018

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1938 ze zmianami).

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych specjalistycznych w zakresie patomorfologii nowotworów.

Na obszarze: 24 – Śląskie
(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej),
Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne

Konkurs ofert obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych dla pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii:
 1. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projektem umowy można zapoznać się w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.35 oraz na stronie internetowej Centrum http://www.kco.katowice.pl Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Witold Nowak pod nr tel. (32) 40 00 151-153.
 3. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzach Udzielającego Zamówienie w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu) oznaczonych w następujący sposób:

  "Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych specjalistycznych w zakresie patomorfologii nowotworów
  Nie otwierać przed dniem 25.05.2018 r. do godz. 13.00"


 4. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Katowickiego Centrum Onkologii najpóźniej do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00
 5. Oferty należy składać w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 do dnia 25.05.2018 r. do godz. 12.00
 6. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Katowickiego Centrum Onkologii, Raciborska 26 – I piętro Sala Konferencyjna w dniu 25.05.2018 r. o godz.13.00
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii www.kco.katowice.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26 w terminie 7 dni.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 1. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami).
 2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu całości lub w części.Dodatkowe materiały:
23.05.2018 - Zapytania 23.05.2018 - Zapytania 24.05.2018 - Zmiana terminu składania ofert 24.05.2018 - Zmiana terminu składania ofert 25.05.2018 - Zmiana Załącznika nr 4 do SWKO 25.05.2018 - Zmiana Załącznika nr 4 do SWKO
Specyfikacja Specyfikacja Umowa powierzenia Umowa powierzenia Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Umowy Załącznik nr 3 do Umowy
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by