2018-04-24
Zapraszamy do konkursu ofert


OGŁOSZENIE nr 9/2018

Konkurs ofert o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1938 ze zmianami).

Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice zwane dalej Udzielającym Zamówienia ogłasza zamówienie na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Katowickim Centrum Onkologii.
Na obszarze: 24 – Śląskie
(PKWiU: 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej),
Świadczenia stacjonarne i całodobowe
 1. Czas obowiązywania umowy: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019 r.
 2. Ze szczegółowymi warunkami konkursu obejmującymi formularz ofertowy oraz projektem umowy można zapoznać się w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice od poniedziałku do piątku w godz. od 08.00 do 15.35 oraz na stronie internetowej Centrum http://www.kco.katowice.pl Dodatkowych informacji udziela Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa lek. med. Witold Nowak pod nr tel. (32) 251 17 61.
 3. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonywania badań i kierowania pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia wyłącznie do jednostek organizacyjnych Katowickiego Centrum Onkologii w przypadku, w którym Centrum zapewnia ich wykonywanie.
 4. Oferty należy składać w formie pisemnej na formularzach Udzielającego Zamówienie w zamkniętych kopertach opatrzonych danymi Oferenta (nazwa Oferenta, adres do korespondencji oraz kontaktowy nr telefonu) oznaczonych w następujący sposób:

  "Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Katowickim Centrum Onkologii.
  Nie otwierać przed dniem 7 maja 2018 r. do godz. 12.00".


 5. Oferta przesłana pocztą będzie potraktowana jako złożona w terminie, jeżeli wpłynie do Katowickiego Centrum Onkologii najpóźniej do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 10.00
 6. Oferty należy składać w Kancelarii Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice do dnia 7 maja 2018 r. do godz. 10.00
 7. Otwarcie ofert nastąpi w budynku Dyrekcji Katowickiego Centrum Onkologii, Raciborska 26, 40 – 074 Katowice –, I piętro, Sala Konferencyjna w dniu7 maja 2018 r. o godz. 12.00
 8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT
Rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Katowickiego Centrum Onkologii http://www.kco.katowice.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Katowickiego Centrum Onkologii ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice w terminie 7 dni.

ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 1. Oferentowi przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zmianami) w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U 2018, poz. 160 ze zmianami).
 2. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert lub przedłużenia terminu składania ofert oraz unieważnieniu konkursu całości lub w części.Dodatkowe materiały:
Specyfikacja Specyfikacja Umowa Ochrona Danych Osobowych Umowa Ochrona Danych Osobowych Załącznik nr 1 Załącznik nr 1
Załącznik nr 2 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by