2018-03-22
Ogłoszenie wyników postępowania (27.04.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30.000 EURO na ochronę obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych
(znak sprawy: K.C.O./PN/18/ 2018)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.)– zwana dalej ustawą Pzp.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ – jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Ochrona obiektów i terenu Katowickiego Centrum Onkologii z wykorzystaniem grupy interwencyjnej oraz monitorowanie systemów alarmowych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV 79710000-4 usługi ochroniarskie.

Opis przedmiotu zamówienia
A. Pod pojęciem grupy interwencyjnej należy rozumieć patrol interwencyjny składający się z pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej maksymalnie do 10 minut od wezwania dokonanego przez pracownika ochrony lub pracownika izby przyjęć KCO.
Wykonawca ma obowiązek wyposażyć stanowisko rejestracyjne izby przyjęć i pokój badań w środki łączności (przyciski) do wezwania grupy interwencyjnej.

B. Szczegółowe czynności dotyczące prac w zakresie zapewnienia ochrony, tj. zabezpieczenia mienia i osób w obiektach, wg poniższych lokalizacji, znajdujących się na terenach Katowickiego Centrum Onkologii są następujące:
1. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27
a) całodobowy służba w pomieszczeniu ochrony w budynku Centralnej Izby Przyjęć;
b) czas służby od godziny 15:00 do 08:00 dnia następnego w pomieszczeniu w Pawilonie operacyjnym, a w dni wolne, świąteczne – całodobowo

pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
- zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów;
- szczególne zapewnienie ochrony personelu w miejscu pracy w pomieszczeniach izby przyjęć i sąsiadujących w CIP;
- zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
- nadzór nad porządkiem na terenie Centrum;
- niezwłoczne przeciwdziałanie (skuteczne interwencje) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum, a w szczególności w okolicach recepcji izby przyjęć, w godzinach późnopopołudniowych i nocnych;
- szczególny nadzór nad obiektami i terenem od strony północno-wschodniej i północno- zachodniej ogrodzenia terenu;
- szczególna ochrona rzeźby "Wiktoria Rzucająca Wieniec";
- zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
- informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
- w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Zamawiającego, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
- uzbrajanie i wyłączanie alarmów oraz zamykanie i otwieranie poradni specjalistycznej i pracowni mammografii;
- regularne obchody (co najmniej 6 razy w ciągu zmiany) - patrolowanie chronionego terenu i sprawdzanie ustalonego stanu zabezpieczeń obiektów, potwierdzone wprowadzonym przez Wykonawcę systemem kontroli – zgłaszania patrolu w punktach kontroli;
- wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych pomieszczeń i obiektów osobom upoważnionym, prowadzenie stosownej ewidencji;
- obsługa i obserwacja wjazdu dla karetek, korytarzy parteru Centralnej Izby Przyjęć przy pomocy monitoringu cctv, central ochrony p.poż., gazów medycznych i sieci elektroenergetycznej;
- kierowanie ruchem pacjentów w godzinach popołudniowych i nocnych, informacje z zakresu topografii Szpitala;
- prowadzenie "Książki raportów dziennych służby";
- niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku;
c) całodobowe pełnienie służby na terenie Centrum, ze szczególnym uwzględnieniem okolicy bram wjazdowych:
pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
- szczególny nadzór nad pojazdami wjeżdżającymi (rozumiany przez Zamawiającego jako dopuszczenie do wjazdu wyłącznie pojazdów uprawnionych) i wyjeżdżającymi, miejscami postojowymi, parkowaniem pojazdów na terenie Centrum,
- utrzymanie porządku parkujących pojazdów, tak aby drogi wewnętrzne były całkowicie przejezdne i nie nastąpiły przypadki niszczenia zieleni na terenie Centrum,
d) czas służby od godziny 1600 do 800 dnia następnego w Zakładzie Radioterapii i w Pracowni rezonansu magnetycznego, a w dni wolne, świąteczne – całodobowo pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
- zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów;
- zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
- nadzór nad porządkiem na terenie obiektu;
- niezwłoczne przeciwdziałanie(skuteczne interwencje) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby(-ób) przebywającej (-cych) na terenie obiektu;
- prowadzenie kontroli wydawania i zdawania kluczy od poszczególnych pomieszczeń;
- zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
- informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
- w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
- regularne obchody (co najmniej 6 razy w ciągu zmiany), sprawdzanie stanu jego zabezpieczeń oraz obsługa i obserwacja otoczenia wejścia i Pracowni rezonansu magnetycznego przy pomocy monitoringu cctv i systemu alarmowego;
- kierowanie ruchem pacjentów w godzinach popołudniowych i nocnych, informacje z zakresu topografii Szpitala;
- prowadzenie "Książki raportów dziennych służby".
- niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku.

2. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 26 i 28
a) nadzór i ochrona w dni powszednie od godziny 15.00 do 08.00 dnia następnego, a w dni wolne, świąteczne – całodobowe w pomieszczeniu portierni budynku Dyrekcji szpitala pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
- zapewnienie ochrony personelu Centrum, osób trzecich przebywających w obiektach;
- zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
- nadzór nad porządkiem na terenie przyległym do budynków;
- szczególny nadzór nad budynkiem i garażami wyłączonymi z eksploatacji, zlokalizowanymi przy drodze dojazdowej;
- niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie obiektów;
- zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom technicznym (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
- informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej, odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
- w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez niedopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
- uzbrajanie i wyłączanie alarmów oraz zamykanie i otwieranie budynków zarządu Centrum i poradni;
- pełnienie zastępstwa w przypadku nieobecności pracownika Centrum obsługującego połączenia telefoniczne;
- regularne obchody ( co najmniej 6 razy w ciągu zmiany ) , sprawdzanie stanu zabezpieczeń obiektów;
- obsługa i obserwacja okolic budynku Dyrekcji oraz budynku POZ przy pomocy monitoringu cctv;
- niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku.
b) dodatkowo w dni powszednie od godziny 15.00 do 7.00 dnia następnego, a w dni wolne, świąteczne całodobowe, pełnienie służby w pomieszczeniu portierni:
- wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych obiektów właściwym osobom upoważnionym;
- prowadzenie stosownej ewidencji;
- obsługa połączeń telefonicznych
- prowadzenie "Książki raportów dziennych służby".

3. w Katowicach, przy ul. Józefowskiej 119
a) całodobowy służba w portierni przy bramie wjazdowej i na terenie KCO;
pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
- zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów;
- zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
- nadzór nad porządkiem na terenie Centrum;
- niezwłoczne przeciwdziałanie (skuteczne interwencje) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum;
- szczególny nadzór nad obiektami i terenem od strony za budynkiem administracji Z-2;
- zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
- informowanie Kierownika Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednich służb (straż pożarna, policja, administracja Centrum) o zaistniałych zagrożeniach lub nagłych zdarzeniach;
- w przypadku zaistnienia zdarzeń nagłych, nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, dewastacja mienia itp. działanie zgodnie z instrukcjami Centrum, niezwłoczne zabezpieczenie miejsca zdarzenia poprzez nie dopuszczenie osób postronnych, udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, jeżeli takie wystąpią oraz w miarę możliwości zminimalizowanie skutków zdarzenia oraz ustalenie świadków zdarzenia;
- uzbrajanie i wyłączanie alarmu oraz zamykanie i otwieranie budynku administracji Z-2;
- regularne obchody (co najmniej 6 razy w ciągu zmiany)
- patrolowanie chronionego terenu i sprawdzanie ustalonego stanu zabezpieczeń obiektów, potwierdzone wprowadzonym przez Wykonawcę systemem kontroli – zgłaszania patrolu w punktach kontroli;
- niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc ochrony bez obsady – samowolne opuszczenie posterunku.
- wydawanie i odbieranie kluczy od poszczególnych obiektów właściwym osobom upoważnionym;
- prowadzenie stosownej ewidencji;
- obsługa całodobowo połączeń telefonicznych;
- prowadzenie "Książki raportów dziennych służby".

4. w Katowicach, przy ul. Raciborskiej 27 i ul. Józefowskiej 119
α) patrolowanie terenu i obiektów Centrum przez kwalifikowanych pracowników ochrony od 15.00 do 07.00 dnia następnego w każdy dzień;
pełnienie służby ochrony, a w szczególności:
- zapewnienie ochrony personelu Centrum, pacjentów
- zapewnienie ochrony obiektów poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu Centrum;
- nadzór nad porządkiem na terenie Centrum;
- niezwłoczne przeciwdziałanie ( skuteczne interwencje ) zakłóceniom porządku publicznego i gorszącym ogół zachowaniom osoby (-ób) przebywającej (-cych) na terenie Centrum;
- zgłaszanie Kierownikowi Sekcji Techniczno-Gospodarczej i odpowiednim służbom (pracownicy pionu technicznego Centrum) wszelkich nieprawidłowości w funkcjonowaniu podległych im dziedzin;
- bieżąca współpraca z pozostałymi pracownikami ochrony, będącymi na służbie w obiektach i terenie KCO;
β) wykwalifikowani pracownicy ochrony to pracownicy w pełni sprawni fizycznie i wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego;
γ) obsada patrolu przy ul. Raciborskiej 27 – min. 1 pracownik.

C. Wymogi dotyczące pracowników ochrony fizycznej Wykonawcy
Wykonawca zapewni pracowników ochrony fizycznej, posiadających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła, a także posiadających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.
Ponadto, pracownicy ochrony fizycznej będą spełniać wymogi zawarte w art. 20, 21, 21a, a także w Rozdziale 5 (dot. osób wpisanych na listę pracowników ochrony) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (jednolity tekst Dz.U. z 2017 r. poz. 2213).
Pracownik ochrony fizycznej ma:
- pełnić służbę ochrony w przyjętym przez Wykonawcę wzorze umundurowania i z identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu;
- używać środków i technik interwencyjnych adekwatnie do zaistniałych zdarzeń nadzwyczajnych (w tym współdziałać z grupą interwencyjną);
- posiadać środek łączności do kontaktów z upoważnionymi pracownikami Centrum, służbami, grupą interwencyjną, a także Active Guard;
- być komunikatywnym, taktownym i grzecznym, a zarazem zdecydowanym w działaniu;
- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w związku z wykonywaną służbą, a w szczególności dane dot. zabezpieczeń, systemu łączności, kodów, danych osobowych, osób oraz inne, których ujawnienie może narazić kogokolwiek na szkodę lub naruszyć jego dobra osobiste;/ Załącznik do Umowy – Oświadczenie o poufności / - znać i stosować wszystkie wprowadzone w życie przez Zamawiającego instrukcje i procedury dotyczące bezpieczeństwa informacji, bezpieczeństwa fizycznego, wypływające z normy ISO 27001:2013, a w szczególności Regulaminu ochrony danych osobowych Centrum, rozmieszczenia systemów alarmowych, systemów powiadamiania osób i właściwych instytucji, lokalizacji głównych zaworów i wyłączników, planów ewakuacji w obliczu zagrożeń – (wykaz dokumentami będą dostarczone Wykonawcy przed rozpoczęciem wykonywania dozoru i ochrony; wykaz przekazanych dokumentów będzie stanowić załącznik do Umowy);
- udzielać informacji osobom pytającym przebywającym na terenie Centrum w dopuszczalnym zakresie i w miarę posiadanej wiedzy;
- posiadać znajomość topografii Szpitala;
- posiadać znajomość obsługi centrali p-poż, systemu klap oddymiających, cctv, centralki klapy przeciwzalewowej – jeżeli takie znajdują się w miejscu pełnienia służby:
- znać i stosować przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
przez 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

Uwaga!
Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej po uprzednim pisemnym wyznaczeniu terminu przez Zamawiającego. Fakt odbycia wizji lokalnej zostanie potwierdzony Notatką stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) kserokopię koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej wydanej przez MSWiA na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia, w zakresie określonym przedmiotem zamówienia;
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże wykonanie, co najmniej 3 usług tożsamych z przedmiotem zamówienia tj. realizowanych w jednostkach ochrony zdrowia funkcjonujących całodobowo)
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności zawodowej:
a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami ( forma zatrudnienia);
4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł, a w przypadku w którym z przepisów wynika obowiązek posiadania ubezpieczenia o wyższej wartości, wysokość kwoty ubezpieczenia zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Dodatkowe wymagania związane z realizacją zamówienia
W przypadku, w którym wymagania wynikające z logiki procesu wykonywania zamówienia będą wymagały zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), gdyż wykonują one pracę zarobkową, osobiście, powtarzalną, wykonywaną na ryzyko Wykonawcy zamówienia świadczoną pod jego „kierownictwem” Zamawiający będzie żądał złożenia oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników.
Zamawiający w okresie obowiązywania umowy zastrzega możliwość żądania oświadczenia o sposobie zatrudnienia pracowników realizujących umowę.
Zamawiający nie ogranicza form zatrudnienia z uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązujących, przy czym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w swoje ofercie wartości wynagrodzeń wynikające z wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zapewnienia stawki minimalnej w przypadku umów cywilnoprawnych. Przy czym Wykonawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy cywilnoprawnej ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytuł realizacji zobowiązań takich jak odprowadzania za te osoby stosownych zaliczek z tytułu podatku od osób fizycznych, czy zaliczek na ubezpieczenie, społeczne, zdrowotne, itd.

Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty
2. Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik Nr 2 do SIWZ
3. Aktualne na dzień składania ofert:
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy wraz z Załącznikami nr 1,2,3,4,5,6,7 do Umowy.
5. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 6 - do SIWZ - Wykaz podwykonawców.
6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
7. Potwierdzenie odbycia wizji – Notatka stanowiąca Załącznik nr 8 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu będzie wymagane wadium w wysokości: 6 000,00 zł.

Kryterium oceny ofert:
1. Całkowita cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia - 60%
2. Ulga średniomiesięczna, udzielana przez Wykonawcę - 30%
3. Czas przyjazdu grupy interwencyjnej - 10%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 04.04.2018r. do godz. 10:00 w Kancelarii Dyrektora Katowickiego Centrum Onkologii w Katowicach przy ul. Raciborskiej 26, I piętro.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2018r. o godz. 11:00 w Sekcji Zamówień Publicznych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 28 (budynek Przychodni, II piętro)
Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający przewiduje
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
Wielkość zamówienia - 50% zamówienia podstawowego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - mgr inż. Wojciech Szczepaniuk
Telefon: (32) 42 00 348
Fax: (32) 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 22.03.2018r.


Dodatkowe materiały:
03.04.2018 - Zmiana terminu składania ofert 03.04.2018 - Zmiana terminu składania ofert 05.04.2018 - Zapytania 05.04.2018 - Zapytania 09.04.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 09.04.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
09.04.2018 - Zestawienie ofert 09.04.2018 - Zestawienie ofert 27.04.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 27.04.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by