2018-03-06
Ogłoszenie wyników postępowania (11.04.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na dzierżawę automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 13 /2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
1. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej K.C.O.: www.kco.katowice.pl
2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Opis przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora.

Minimalne wymagania graniczne i techniczne konieczne do spełnienia przez oferowany automatyczny analizator koagulologiczny zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 1A do SIWZ.

Odczynniki, kalibratory, materiały kontrolne do automatycznego analizatora koagulologicznego zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 1B do SIWZ.

Materiały zużywalne do automatycznego analizatora koagulologicznego zostały określone szczegółowo w Załączniku nr 1C do SIWZ.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne,
38434000-6 Analizatory.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert:
- częściowych,
- wariantowych,
- równoważnych.

Termin realizacji zamówienia: przez okres 37 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy w tym:
1. do 30 dni od zawarcia umowy w zakresie transportu i wniesienia automatycznego analizatora koagulologicznego do Laboratorium Zamawiającego, montażu, instalacji, uruchomienia i podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego e-Lab, zakończona podpisaniem ”Protokołu instalacji i uruchomienia” oraz szkolenia personelu w zakresie obsługi automatycznego analizatora koagulologicznego zakończona podpisaniem „Protokołu szkolenia”.
2. przez okres 36 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy w zakresie dostawy odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora.

Miejsce realizacji dostaw
Laboratorium Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27, budynek główny parter (możliwość dostawy od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 19:00) - jedno miejsce dostaw.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp, a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada określonym przez Zamawiającego wymaganiom, Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą następujących dokumentów:
a) Opis analizatora, folder, fotografia, katalog, dokumentacja techniczno ruchowa – dokumentujące i potwierdzające spełnienie wymagań granicznych i parametrów technicznych.
b) Opis sposobu użytkowania analizatora lub instrukcję obsługi w języku polskim.
c) Dokumenty potwierdzające znak CE dla oferowanego automatycznego analizatora koagulologicznego oraz oferowanych odczynników.

5. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1A do SIWZ.
3. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1B do SIWZ.
4. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 1C do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Załączniki Nr 1A,B,C do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD.
5. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.
6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
7. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
8. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
9. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
10. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 7 do SIWZ.
11. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy UMOWA o zachowaniu poufności przetwarzania danych osobowych stanowiąca Załącznik Nr 8 do SIWZ.
12. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Wzór protokołu instalacji i uruchomienia analizatora stanowiący Załącznik Nr 9 do SIWZ.
13. Podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Wzór protokołu szkolenia stanowiący Załącznik Nr 10 do SIWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu jest wymagane wadium w wysokości: 5.000,00 zł.

Kryteria oceny ofert:
1. Koszt dzierżawy automatycznego analizatora koagulologicznego wraz z zakupem i dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych oraz serwisem analizatora przez okres 36 miesięcy - 60%
2. Parametry oceniane - 30%
3. Rok produkcji analizatora - 10%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 20.03.2018 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.03.2018 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający przewiduje
1. istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
a) poprawy jakości i parametrów odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu.

Warunkami dokonania zmian mogą być następujące przypadki:
a). wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony,
b). wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową,
c). nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium,
d). nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego
e). wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych,
f). w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego,
g). będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,
h). będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści SIWZ z zachowaniem wymogów, o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
Zarządzający Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Stanisław Iwańczak
Z-ca Zarządzającego Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Agnieszka Malcharek
Telefon: (32) 42-00-229, (32) 42-00-228
Fax: (32) 2514 – 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.03.2018 r.


Dodatkowe materiały:
11.04.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 11.04.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 16.03.2018 - Zapytania 16.03.2018 - Zapytania 20.03.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 20.03.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia
20.03.2018 - Zestawienie ofert 20.03.2018 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ Załącznik nr 1A, B, C Załącznik nr 1A, B, C
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by