2018-02-21
Ogłoszenie wyników postępowania (23.03.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
Ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczenie aparatu do USG, głowicy ultrasonograficznej rektalnej
znak sprawy: K.C.O./PN/ 11 /2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.

SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie:
- aparatu do USG w ilości 1 szt. - Pakiet nr 1
- głowicy ultrasonograficznej rektalnej w ilości 1 szt. – Pakiet nr 2
zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Zamówienie obejmuje również:
 1. transport sprzętu do miejsca przeznaczenia,
 2. instalację i uruchomienie,
 3. szkolenie personelu 5 osób w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym zakończone podpisaniem „ Protokołu szkolenia” ,
 4. podłączenie dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem – dot. Pakietu nr 1,
 5. przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami,
 6. 24 miesięczną gwarancję liczoną od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego”,
 7. serwis gwarancyjny 24 miesiące i pogwarancyjny 24 miesiące, w ramach którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty sprawność sprzętu medycznej, w tym:
  a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu medycznego,
  c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności sprzętu medycznego, w przypadku napraw gwarancyjnych,
  e) łączna niesprawność sprzętu medycznego (w przypadku awarii) nie przekroczy 20 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych (na czas niesprawności pow. 5 dni zapewnienie równorzędnego sprzętu medycznego zastępczego), niesprawność to brak sprawności sprzętu medycznego uniemożliwiająca wykonywanie wszystkich procedur z jego użyciem powyżej 5 godzin w ciągu dnia
  f) przystąpienie do działań naprawczych max. 24 godziny od zgłoszenia awarii faksem (dotyczy dni roboczych).
 8. dostawę fabrycznie nowego nieużywanego sprzętu medycznego, z rokiem produkcji 2017 lub nowszy. Dopuszcza się waloryzację ceny na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za dany rok, w okresach 12 miesięcznych licząc od pierwszego dnia wykonywania serwisu pogwarancyjnego (pierwsza waloryzacja po upływie 12 miesięcy wykonywania serwisu pogwarancyjnego)

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33112200-0 – Aparaty ultrasonograficzne
33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne
50421000-2 – Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne kompletne Pakiety.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie transportu sprzętu medycznego do miejsca dostawy, instalacji i uruchomienia, podłączenia dostarczonego sprzętu do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS/RIS i skonfigurowanie do prawidłowej pracy z tym systemem – dot. Pakietu nr 1, przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, szkolenia personelu w zakresie obsługi i praktycznego wykorzystania sprzętu medycznego po uprzednim pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, zakończony podpisaniem „Protokołu szkolenia”, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy „Protokołu bezusterkowego odbioru sprzętu medycznego.

Miejsce dostarczenia
Katowickie Centrum Onkologii ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice:
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy w zakresie Pakietu nr 1
- Zakład Radioterapii w zakresie Pakietu nr 2

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy:
a) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami sprzętu medycznego tożsamego z przedmiotem zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę)

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.).
W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Podpisany i wypełniony przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 7 do SIWZ -Oświadczenie o podwykonawcach.
7. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oświadczenie o poufności – dot. Pakietu nr 1.
8. Opis sprzętu medycznego foldery, fotografie, katalogi – dokumentujące i potwierdzające wymagane parametry z zaznaczeniem numeru każdego parametru w katalogu/opisie.
9. Inne dokumenty:
- Dokument dopuszczający sprzęt medyczny do obrotu w kraju.
- Informacja o serwisie gwarancyjnym i pogwarancyjnym ze wskazaniem miejsca i punktu obsługującego, nr telefonu i faxu do kontaktów zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 211, z późn. zm.).
- Wykaz dostawców zużywalnych części i materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę zaoferowanego sprzętu zgodnie z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych ( t.j.: Dz. U. z 2017r, poz. 211, z późn. zm.).

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Za Pakiet nr 1 – 1 000,00 zł
Za Pakiet nr 2 – 350,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Cena brutto za przedmiot zamówienia (bez serwisu pogwarancyjnego) - 60%
2. Cena brutto za 24 miesięczny serwis pogwarancyjny - 35%
3. Termin realizacji zamówienia w dniach kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy - 5%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 05.03.2018r. do godz. 10:00, w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.03.2018r. o godz. 11:00, w 40 – 074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych)

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
4. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
5. zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Zbigniew Wiąk
Telefon 32 4200-210
Fax 32 2514-533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.02.2018r.


Dodatkowe materiały:
02.03.2018 - Zmiana terminu składania ofert 02.03.2018 - Zmiana terminu składania ofert 05.03.2018 - Zapytania 05.03.2018 - Zapytania 05.03.2018 - Załącznik nr 2 Pakiet nr 1 (zmiana) 05.03.2018 - Załącznik nr 2 Pakiet nr 1 (zmiana)
09.03.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 09.03.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 09.03.2018 - Zestawienie ofert 09.03.2018 - Zestawienie ofert 23.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 23.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania
SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by