2018-01-24
Ogłoszenie wyników postępowania (08.03.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 euro na zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części
oznaczenie sprawy: KCO/PN/ 04 /2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) – zwana dalej ustawą Pzp.

Sposób przekazania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – zwana dalej SIWZ
1. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej K.C.O.: www.kco.katowice.pl
2. SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
3. Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, materiałów kontrolnych i eksploatacyjnych, drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części (zwane w dalszej treści odczynniki laboratoryjne) dla potrzeb Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Katowickiego Centrum Onkologii, w podziale na:
 • Pakiet nr 1 – Odczynniki laboratoryjne do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus oraz autoryzowany serwis analizatora, wirówki i pipetora – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części,
 • Pakiet nr 2 – Odczynniki i krew kontrolna do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części,
 • Pakiet nr 3 – Odczynniki do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 oraz autoryzowany serwis – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części,
 • Pakiet nr 4 – Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Rapidlab 248,
 • Pakiet nr 5 – Odczynniki do analizatora Sysmex K4500,
 • Pakiet nr 6 – Krew kontrolna do analizatora Sysmex K4500,
 • Pakiet nr 7 – Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora Easy Elektrolytes,
 • Pakiet nr 8 – Odczynniki do analizatora Epoll 20,
 • Pakiet nr 9 – Krążki do antybiogramów, Krążki diagnostyczne,
 • Pakiet nr 10 – Podłoża mikrobiologiczne,
 • Pakiet nr 11 – Testy manualne,
 • Pakiet nr 12 – Testy biochemiczne i identyfikacyjne;
 • Pakiet nr 13 – Testy kasetkowe,
 • Pakiet nr 14 – Odczynniki do badań serologii grup krwi,
 • Pakiet nr 15 – Testy kasetkowe i lateksowe,
 • Pakiet nr 16 – Materiały eksploatacyjne do analizatora do badania właściwości fizyko-chem. moczu,
 • Pakiet nr 17 – Barwniki, odczynniki laboratoryjne,
 • Pakiet nr 18 – Jednorazowy sprzęt laboratoryjny - 54 poz.,
 • Pakiet nr 19 – Test ureazowy,
 • Pakiet nr 20 – Panele do ozn. MIC, których asortyment i szacunkowe ilości przedstawia Załącznik Nr 8 do SIWZ – Oferta Cenowa.

Dodatkowe informacje

Dot. Pakietu nr 1
1. Zamawiane odczynniki są predefiniowane do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus i nie mogą podlegać modyfikacjom, winny być oznaczone kodem kreskowym umożliwiającym automatyczny odczyt przez aparat – dot. pozycji 1-11 Załącznika nr 8 do SIWZ.
2. Zamawiający wymaga wszystkich odczynników predefiniowanych do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus gwarantujących walidację całego procesu badania.
3. Zamawiający wymaga dostarczenia zamawianych odczynników w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta gwarantujących zachowanie ich parametrów jakościowych od czasu produkcji do dostawy do Zamawiającego. Wykonawca powinien posiadać odpowiednią dokumentację potwierdzającą prawidłowość warunków transportu.
4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania, obrotu w kraju.
5. Zamawiający wymaga odczynników predefiniowanych do analizatora serologicznego ID-GelStation Classic Plus na które Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność i kompatybilność.
6. Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować autoryzowany serwis analizatora, wirówki i pipetora w tym przeglądy, naprawy wraz z wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej.

Dot. Pakietu nr 2-3
1. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników laboratoryjnych równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia, posiadających zgłoszenie, wpis do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub inny dokument zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w tym zakresie, dopuszczający produkt do stosowania, obrotu w kraju.
2. Zamawiający wymaga odczynników predefiniowanych do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i oraz analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 na które Wykonawca posiada odpowiednie dokumenty potwierdzające równoważność i kompatybilność.
3. Wykonawca na cały okres obowiązywania umowy musi zagwarantować autoryzowany serwis analizatora oraz stacji uzdatniania wody – przeglądy, naprawy wraz z wymianą części w ramach złożonej oferty cenowej.

dot. Pakietu nr 4-20
Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt odpowiadający oryginałowi, o takich samych parametrach, spełniający wymagania producenta analizatora, który gwarantuje prawidłowe jego funkcjonowanie. W przypadku w którym urządzenie ulegnie uszkodzeniu w związku z użyciem produktu równoważnego Wykonawca poniesie koszt jego naprawy.

Wymagany termin ważności towaru:
1. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie – dot. Pakietu nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje dostarczenie towaru z terminem ważności nie krótszym niż 8 miesięcy od daty dostawy, jakościowo odpowiadających wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i magazynowanie. – dot. Pakietu nr 2 poz. 1-7, Pakietu nr 3-8, 13-20.
3. Wykonawca gwarantuje dostawę preparatów krwiopochodnych z minimalnym terminem ważności 2 miesiące – dot. Pakietu nr 2 poz. 8, 9, 10.
4. Wykonawca gwarantuje dostawę testów z terminem ważności zgodnie z Załącznikiem nr 8 do SIWZ – dot. Pakietu nr 9-12.
5. Wykonawca gwarantuje dostawę preparatów krwiopochodnych z minimalnym terminem ważności jeden miesiąc – dot. Pakietu nr 1.

Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, dostawy zgodne z harmonogramem dostaw stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ przedstawionym przez Wykonawcę, i uzgodnionym z Zamawiającym przed podpisaniem umowy, na podstawie zamówień składanych przy pomocy faksu – dot. Pakietu nr 1.
1.1. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie podanym w harmonogramie dostaw – dot. Pakietu nr 1.

2. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie odczynników laboratoryjnych, sukcesywne:
A. dostawy średnio jeden lub dwa raz w miesiącu w ilościach wynikających z potrzeb Zamawiającego – dot. Pakietu nr 2 poz. 1-7, Pakietu nr 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10-13, 15-20
B. dostawy zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do oferty – dot. Pakietu nr 2 poz. 8, 9, 10, Pakietu nr 6, Pakietu nr 14,
przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy przy pomocy faksu.

3.1. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 14 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu – dot. Pakietu nr 2 poz. 1-7, Pakietu nr 3-5, 7, 8, 15-19.
3.2. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 5 dni roboczych (t.j. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu – dot. Pakietu nr 9-13, 20.

4. Wykonawca będzie zobowiązany do zachowania niezmienności cen brutto na zaoferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.

5.1. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym (koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do laboratorium Zamawiającego oraz koszty autoryzowanego serwisu:
- analizatora serologicznego, wirówki i pipetora – dot. Pakietu nr 1,
- analizatora hematologicznego (5diff) – dot. Pakietu nr 2,
- analizatora hematologicznego (3diff) – dot. Pakietu nr 3,
wraz z przeglądami, naprawami i wymianą części).
5.2. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do laboratorium Zamawiającego – dot. Pakietu nr 4-20.

6. Wykonawca musi zagwarantować dostępność towaru przez cały okres obowiązywania umowy.

7. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.

8. UWAGA:
a. Zamawiający w kolumnie /Cena jedn. netto/ dopuszcza wycenę do czterech miejsc po przecinku,
b. Zamawiający w kolumnach /Wartość ogółem netto i Wartość ogółem brutto/ dopuszcza wycenę wyłącznie do dwóch miejsc po przecinku.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33696500-0 odczynniki laboratoryjne – dot. Pakietu nr 1,
33696000-5 Odczynniki i środki kontrastowe – dot. Pakietu nr 2-17, 19-20,
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego), 33790000-4 Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane – dot. Pakiet nr 18,
50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej – dot. Pakietu nr 1-3.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych tj. na poszczególne kompletne Pakiety od 1 - 20 ujęte w Załączniku nr 8 do SIWZ.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

WYMAGANIA DODATKOWE:
Dot. Pakietu nr 2
1. Przetarg na dostawę odczynników i krwi kontrolnej do analizatora hematologicznego (5diff) XT-4000i będącego własnością Zamawiającego.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Trwałość materiałów kontrolnych min. 2 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium - dot. poz. 8, 9, 10.
4. Trwałość materiałów kontrolnych po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.

Dot. Pakietu nr 3
1. Przetarg na dostawę odczynników do analizatora hematologicznego (3diff) Mythic 18 będącego własnością Zamawiającego.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Dot. Pakietu nr 4
1. Wartości nominalne materiału kontrolnego dla analizatora Rapidlab 248 uwzględniające korektę wartości w zależności od temperatury - dot. Pozycji 17, 18, 19.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Materiały eksploatacyjne oryginalne dedykowane do analizatora Rapidlab 248.
4. Zamawiający dopuszcza odczynniki równoważne.

Dot. Pakietu nr 5
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Dot. Pakietu nr 6
1. Oferowane kontrolki posiadają możliwość wyk. badania na analizatorze Sysmex K4500.
2. Trwałość materiałów kontrolnych min. 3 miesiące od daty dostarczenia do laboratorium.
3. Trwałość po otwarciu fiolki min. 14 dni w temp. 2-8°C.

Dot. Pakietu nr 7
1. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Dot. Pakietu nr 8
1. Dołączenie aplikacji oferowanych odczynników do fotometru Epoll 20.
2. Łączną ilość oferowanego odczynnika należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
3. Obliczenia ceny ml zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.

Dot. Pakietu nr 9
1. Średnica pojedynczego krążka antybiotykowego ma wynosić 6 mm.
2. Pojedynczy krążek ma posiadać dwustronne trwałe i stałe (nie zmieniające się w trakcie umowy) wydrukowane fabrycznie oznaczenie antybiotyku (międzynarodowe, zgodne z EUCAST) oraz stężenie antybiotyku (ug).
3. Antybiotyki pakowane indywidualnie (po 50 szt) w zamkniętych hermetycznie opakowaniach typu blister z pochłaniaczem wilgoci.
4. Etykieta na krążkach winna zawierać nazwę producenta, nazwę antybiotyku, jego symbol, nr serii, datę ważności, temperaturę przechowywania, oznakowanie wyrobu do diagnostyki in vitro.
5. Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy.
6. Przedmiot zamówienia winien posiadać wymagane obowiązującymi przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2017r. poz. 211 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
7. Certyfikaty kontroli jakości powinny być udostępnione na stronie www lub dostarczane z każdą dostawą.
8. Pozytywna opinia Krajowego Ośrodka Referencyjnego do Spraw Lekowrażliwości w Warszawie dotycząca przedmiotu zamówienia – dołączyć do oferty w wersji papierowej.
9. Krążki amoksycylina - kw. klawulanowy do oznaczania mechanizmów oporności typu BLNAR dot. poz. 2.

Dot. Pakietu nr 10
1. Każda płytka powinna być oznaczona czytelnym nadrukiem (część, na której znajduje się podłoże), zawierającym informacje: nazwa producenta, nazwa pożywki, nr serii, termin ważności i godzinę rozlania.
2. Płytki muszą być opakowane szczelnie folią oznakowaną nazwą podłoża i datą ważności, umieszczone w tekturowych pudełkach opisanych fabrycznym nadrukiem. 3. Średnica podłoża na płytkach 90 mm - dot. poz. 1-8, 10-12, 14, 16-19, 21, 23, 24, 29.
4. Podłoża płynne powinny być dostarczone w postaci probówek o pojemności nie większej niż 5 ml. dot. poz. 9, 13.
5. Certyfikaty kontroli jakości, w których powinny być zamieszczone informacje dotyczące aktywności bakteriologicznej sprawdzanej na szczepach kontrolnych z kolekcji ATCC, oceny właściwości fizyko-chemicznych, pH, jałowości, barwy, żyzności i selektywności, opis morfologii kolonii wyrosłych na pożywkach, podpis osoby kontrolującej i ewentualnie skład pożywki do każdej partii płytek (łatwo dostępne np. na stronie www, lub dostarczone z każdą partią).

Dot. Pakietu nr 11
1. Test do wykrywania indolu w postaci szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na wykrycie indolu. Wynik maksymalnie do 5 minut. Test kasetkowy, kompletny, instrukcja w języku polskim, termin wazności minimum 6 miesięcy.
2. Kwas fenyloboronowy i EDTA w postaci probówek, spełnia wymogi EUCAST do diagnostyki KPC i MBL, instrukcja wykonania badania w języku polskim.
3. Test na oksydazę i cefinazę w postaci szybkiego testu diagnostycznego, pozwalającego na wykrycie oksydazy maksymalnie w ciągu 1 minuty. Test bibułkowy, krążkowy, kompletny, instrukcja w języku polskim, termin ważności minimum 6 miesięcy – dot. poz. 2, 8.

Dot. Pakietu nr 12
1. Wykonawca zobowiązany jest (na czas realizacji umowy) zapewnić oprogramowanie wraz z licencją w ramach zawartej umowy, umożliwiające klasyfikacje szczepów bakteryjnych/grzybów - dotyczy zamawianych testów identyfikacyjnych dla bakterii/grzybów (poz.1,2,3), oraz jeżeli konieczne są dodatkowe akcesoria do odczytów testów identyfikacyjnych (dot. poz. 1,2,3), Wykonawca zapewni w ramach umowy te akcesoria.
2. Testy identyfikacyjne (poz. 1, 2, 3) do pojedynczego wykorzystania.
3. Bezodczynnikowe testy identyfikacyjne dla Enterobacteriaceae oraz pałeczek nie fermentujących oraz ziarniaków Gram-dodatnich cechujące się łatwością przygotowania, pozwalające na inokulację bez konieczności pipetowania do studzienek reakcyjnych, dostarczony z instrukcją w języku polskim oraz graficzną oceną uzyskanych wyników, termin ważności minimum 6 miesięcy.

Dot. Pakietu nr 13
1. Ze względu na istotność kliniczną badania kliniczne przeprowadzono na liczbie pacjentów nie mniejszej niż 100.
2. Dopuszczalne jest zaoferowanie testu umożliwiającego oznaczenie jednocześnie GDH i toksyn A i B.

Dot. Pakietu nr 14
1. Zamawiający wymaga dostarczenia odczynników zgodnych z aktualnymi przepisami prawnymi, w tym z wymaganiem odpowiednich certyfikatów jakościowych - dot. poz. 1-8, 11, 13, 14.

Dot. Pakietu nr 15
1. W przypadku gdy test nie zawiera w zestawie kontroli pozytywnej i negatywnej dołączyć w odpowiedniej ilości zestawy kontrolne - dot. poz. 1, 3, 4, 5.

Dot. Pakietu nr 16
1. Udział w producenckim programie międzynarodowej kontroli jakości analizy moczu 4 razy do roku.
2. Paski i kontrola moczu wewnętrzna i zewnętrzna pochodzące od jednego producenta.
3. Łączną ilość oferowanego asortymentu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.

Dot. Pakietu nr 18
1. Łączną ilość oferowanego sprzętu laboratoryjnego należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. Obliczenia ceny za szt. zaokrąglone do 4 miejsca po przecinku.
2. Wymazówki transportowe powinny spełniać wymogi dot. standardu CLSI M 40-AZ - dot. poz. 29.

Dot. Pakietu nr 20
1. Wykonawca zagwarantuje materiały eksploatacyjne tj. indykator, folie do zabezpieczenia testu podczas inkubacji, wanienki i probówki.
2. Wykonawca na czas trwania umowy udostępni na komputerze zamawiającego system informatyczny MICSys i MIDITech.
3. Wykonawca zagwarantuje bezpłatny serwis i przeglądy wszystkich dostarczonych urządzeń.

Termin realizacji zamówienia
Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

Miejsce realizacji dostaw
Laboratorium Zamawiającego – Katowice, ul. Raciborska 27, budynek główny półpiętro (od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 do 19:00) - jedno miejsce dostaw.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp, a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia).

2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający będzie żądał:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy Pzp.

Zawartość oferty, w tym wykaz oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik Nr 2 do SIWZ.
3. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, aktualne na dzień składania ofert, Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, stanowiące Załącznik Nr 3 do SIWZ.
4. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik Nr 4 do SIWZ.
5. Wypełnione i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach, stanowiące Załącznik Nr 5 do SIWZ.
6. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenia Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ – dot. Pakietu nr 1, 2, 10,18.
7. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 7 do SIWZ – Harmonogram dostaw – dot. Pakietu nr 1, Pakietu nr 2 poz. 8, 9, 10, Pakietu nr 6, Pakietu nr 14.
8. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik Nr 7A do SIWZ – Harmonogram przeglądów serwisowych – dot. Pakietu nr 1-3.
9. Wypełnioną i podpisaną przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Ofertę Cenową, stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ.
Uwaga! Zamawiający zaleca, aby Ofertę Cenową stanowiącą Załącznik Nr 8 do SIWZ Wykonawca złożył również w formie elektronicznej na dowolnym nośniku elektronicznym, np. na płycie CD, DVD.
10. INNE DOKUMENTY:
Dot. Pakietu nr 1-3
a) W przypadku zaoferowania odczynników równoważnych, kompatybilnych dla użytkowanego urządzenia Wykonawca składający ofertę dołącza do oferty oświadczenie potwierdzające, że oferowane odczynniki posiadają zgłoszenie, wpis lub zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
Dot. Pakietu nr 1-20
a) UWAGA – dot. substancji niebezpiecznych oraz opakowań przeznaczonych do utylizacji
1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyk wszystkich oferowanych substancji i preparatów niebezpiecznych w formie papierowej oraz zapisane na dowolnym nośniku (np. CD, DVD), na każdy z odczynników wraz z ofertą a w przypadku braku kart charakterystyk dla oferowanych produktów – Oświadczenie Wykonawcy, że oferowane produkty nie posiadają cech substancji niebezpiecznych zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Kryterium oceny ofert:
Cena całkowita (wartość ogółem brutto) za Pakiet – 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert:
Oferty należy złożyć do dnia 07.02.2018 r. do godz. 10:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 26 – Kancelaria Dyrektora.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.02.2018 r. o godz. 11:00 w Katowickim Centrum Onkologii, ul. Raciborska 28, budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych.

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą
Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
4. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, o której mowa w art. 12a ustawy Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający – o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach,
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - Zarządzający Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej – mgr Stanisław Iwańczak
Telefon: (32) 42-00-229, (32) 42-00-228
Fax: (32) 2514 – 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.01.2018 r.


Dodatkowe materiały:
05.02.2018 - Zmiana terminu składania ofert 05.02.2018 - Zmiana terminu składania ofert 06.02.2018 - Zapytania 06.02.2018 - Zapytania 08.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 08.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania
09.02.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 09.02.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 09.02.2018 - Zestawienie ofert 09.02.2018 - Zestawienie ofert SIWZ SIWZ
Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by