2018-01-05
Ogłoszenie wyników postępowania (07.03.2018)


Katowickie Centrum Onkologii
ul. Raciborska 26, 40-074 Katowice

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia powyżej 30 000 Euro na zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego
znak sprawy: K.C.O./PN/ 01 /2018

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwana dalej ustawą Pzp.
SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej Centrum: www.kco.katowice.pl
SIWZ można uzyskać pod adresem: Katowickie Centrum Onkologii, 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26 – Dział Księgowości.
Na wniosek Wykonawcy SIWZ zostanie wysłana za zaliczeniem pocztowym (koszt 10 zł brutto).

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego dla potrzeb Katowickiego Centrum Onkologii, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące Pakiety:
Pakiet Nr 1 – zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą tomografii komputerowej przeznaczonych do urządzenia CT EXPRES BRACCO
Pakiet Nr 2 - zakup i dostarczanie zestawów jednorazowego użytku do wstrzykiwaczy kontrastu do badań metodą rezonansu magnetycznego przeznaczonych do urządzenia MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP MR

1. Zamawiający rozumie przez zakup i dostarczanie elementów zużywalnych do wstrzykiwaczy kontrastu, sukcesywne dostawy przez cały okres obowiązywania umowy na podstawie zamówień składanych do Wykonawcy przy pomocy faksu.
2. Zamawiający wymaga dokonania każdej dostawy w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia przesłania zamówienia przez Zamawiającego przy pomocy faksu.
3. Wykonawca gwarantuje niezmienność cen brutto na oferowany asortyment przez cały okres obowiązywania umowy.
4. Oferowana cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją umowy w tym koszty transportu, wyładunku i wniesienia towaru do magazynu Zamawiającego.
5. Wykonawca musi zagwarantować dostępność oferowanego towaru przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Ilości zamawianych towarów mogą ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi i będą wynikały z zamówień, bez możliwości dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę z tytułu zmniejszenia ilości zakupionego towaru.
7. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy liczonym od daty dostawy, jakościowo odpowiadającym wymogom, w opakowaniach zapewniających bezpieczny transport i przechowywanie.
8. Wykonawca gwarantuje dostawę towaru posiadającego stosowne dopuszczenie do obrotu na terenie kraju.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.

Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem:
Dot. Pakietu nr 1 - CT EXPRES BRACCO;
Dot. Pakietu nr 2 - MEDRAD SPECTRIS SOLARIS EP MR;
o takich samych parametrach jak oryginał i dopuszczonych przez producenta.
Na produkt równoważny Wykonawca musi przedłożyć oświadczenie o kompatybilności oferowanego wyrobu z wstrzykiwaczami posiadanymi przez Zamawiającego i ponoszeniu wszelkiej odpowiedzialności za oferowany produkt.

Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
33141620-2 zestawy medyczne.

Miejsce realizacji dostaw
Katowickie Centrum Onkologii – Apteka ul. Raciborska 27, 40-074 Katowice

Termin realizacji zamówienia: przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umowy.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b pkt. 1, 2, 3 ustawy Pzp dotyczące:
- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- zdolności technicznej lub zawodowej,
oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 i ust. 5 ustawy Pzp., a także dołączą do oferty dokumenty, o których mowa w dziale SIWZ Zawartość Oferty.

1. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej:
a) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, co najmniej 2 dostawami odpowiadającymi swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia)

2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP.

3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, złoży:
a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 184 ze zm.). W przypadku, gdy Wykonawcy należą do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia,

Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę/ów w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP.

Zawartość oferty
1.Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty.
2. Wypełniony i podpisany przez osobę uprawioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ – Oferta Cenowa.
3. Aktualne na dzień składania ofert:
- Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ.
- Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące Załącznik nr 4 do SIWZ.
4. Podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy.
5. Podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiące Załącznik Nr 6 do SIWZ.
6. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie o podwykonawcach Załącznik nr 7 do SIWZ.
7. Wypełnione i podpisane przez uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy w sprawie odpowiedzialności i kompatybilności sprzętu Załącznik nr 8 do SIWZ (jeśli dotyczy).
8. INNE DOKUMENTY
a) oświadczenie potwierdzające, że oferowane materiały są zgodne z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ( t.j.: Dz. U. z 2017r., poz. 211) i mogą być wykorzystywane do udzielania świadczeń zdrowotnych.
b) prospekt zaoferowanego zestawu.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą, stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający najpierw dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w Warunkach udziału w postępowaniu.

Wadium
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Pakiet Nr 1 - 2 000,00 zł
Pakiet Nr 2 - 500,00 zł

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100%

Miejsce i termin złożenia i otwarcia ofert
Oferty należy złożyć do dnia 16.01.2018r. do godz. 10:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 26, Kancelaria Dyrektora, I piętro
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2018r. o godz. 11:00, w 40-074 Katowice, ul. Raciborska 28 (budynek Przychodni, II piętro, Sekcja Zamówień Publicznych)

Oferty muszą być sporządzone w języku polskim.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie ogranicza
możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

Zamawiający nie zamierza
1. zawierać umowy ramowej,
2. ustanawiać dynamicznego systemu zakupów,
3. zastosować aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje
1. zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
2. zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,
3. istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
4. udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia,
5. unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do
1. zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych o której mowa w art. 12a ustawy - Pzp. W przypadku dokonania zmiany w ogłoszeniu, Zamawiający - o ile zajdzie taka konieczność – przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach.
2. zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zachowaniem wymogów o których mowa w art. 38 ust. 4 – 6 ustawy Pzp. Zamawiający niezwłocznie przekaże dokonaną zmianę wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz umieści ją na stronie internetowej.

Osoba upoważniona do udzielania informacji - lek. med. Jędrzej Głasek
Telefon: 32/ 42-00-261
Fax: 32/ 2514 – 533

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane w Biuletynie Zamówień Publicznych dniu 05.01.2018r


Dodatkowe materiały:
07.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 07.03.2018 - Ogłoszenie wyników postępowania 15.01.2018 - Zmiana terminu składania ofert 15.01.2018 - Zmiana terminu składania ofert 18.01.2018 - Zapytania 18.01.2018 - Zapytania
22.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 22.01.2018 - Kwota na sfinansowanie zamówienia 22.01.2018 - Zestawienie ofert 22.01.2018 - Zestawienie ofert Ogłoszenie Ogłoszenie
SIWZ SIWZ
W celu poprawnego działania strona wykorzystuje mechanizm plików cookies.
Dalsze przeglądanie stron oznacza zgodę na zapisywanie tych plików w urządzeniu, z którego korzystasz.
W przypadku braku zgody, należy wyłączyć obsługę plików cookies w przeglądarce.
© 2003 by